Full Story
Ivar Oh! Music and other shit

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

det går inte riktigt ihop med vad regeringen vill göra i FRA-lagen.

Leave a Reply